KCBMC 조직

KCBMC 조직

회장: 최석
부회장: 이현경
총무: 백태주

☞ 분과위 안내

   기도분과위 : 박봉철                    사역분과위 : 윤호섭,박태상

   홍미분과위 : 백태주,이재연           여성분과위 : 박연주,박선미    

   양육분과위 : 최석                       찬양분과위 : 이현경,정혜선   

   회원분과위 : 김종윤,박종훈           청년분과위 : 권병기,김하성  

   전도분과위 : 구용회                    선교분과위 : 이덕연

   해외분과위 : 이영준,성병호,이정길,하운식,홍상기,이강천

Leave a Reply

Scroll to Top